Brændeovne, fjernvarme og miljø i Gl.Egå - Det ryger stadig :o(

| | | |
- men det bedste ved denne brændeovn er, at man kan brænde næsten hvad som helst af i den

I efteråret blev denne folder omdelt i Gl.Egå af en gruppe borgere.

_____________________________________________________________________________

 
Brændeovne, fjernvarme og miljø i Gl.Egå
 
Kræftens bekæmpelse fastslår at ca. 1600 danskere hvert år dør pga. luftforurening fra brændeovne,- altså ca. 4 gange så mange som der dør i trafikken. Det svarer også til, at der hvert 4. år dør en person i Gl.Egå p.g.a. brændeovnsrøg!
 
Astmatikere reagerer akut på røgforurening, og medicinforbruget er altid højere i fyringssæsonen og på vindstille dage. Mange tror at røgen udelukkende giver luftvejssygdomme, men faktisk er andelen af hjerte-kar sygdomme næsten lige så stor!
I perioden fra 2000 til 2006 er partikelforureningen steget med otte procent i Danmark, og det på trods af at udledningen fra trafik og landbrug er faldet i samme periode. Stigningen skyldes ifølge Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU), at der i denne periode er kommet flere brændeovne og mere afbrænding. Det giver Danmark en bundplacering i Europa!
Ovenstående fakta er skræmmende, og det er en medvirkende årsag til, at vi har valgt at omdele denne informationsfolder.
 
Men er det et problem i Gl.Egå?
Det er fakta, at der stadig er en relativ stor del af husstandene i Gl.Egå der ikke er tilsluttet fjernvarmenettet, og som får deres varme fra el, olie eller brændeovne. Når vi spørger ind til, hvorfor man ikke er tilsluttet, er svaret næsten hver gang. ”Vi synes det er for dyrt!” !
 
Så lad os kigge på økonomien
Vi er så heldige, at bo i en landsby der er tilsluttet en fjernvarmeforsyning fra et kraftvarmeværk, og det skal vi være rigtigt glade for! Når varmen kommer fra et kraftvarmeværk, er der en rigtig høj virkningsgrad og det afspejles også på prisen. Pr. 1. januar 2008 betaler vi 32,5 øre/kwh, Derudover er der et fast abonnement på 866 kr/år. Disse tal placerer Århus kommune blandt landets 20% billigste fjernvarmeleverandører. Denne pris udkonkurrerer både el, olie og fast brændsel, og er på alle områder bedre for miljøet end de 3 nævnte løsninger (Er dog ikke CO2 neutral, eftersom energikilden primært er kul, men anses stadig miljømæssigt langt bedre end private fastbrændsels-løsninger).
 
Men er det ikke dyrt at få installeret?
Nej egentlig ikke! I Århus kommune er tilslutningsafgiften 17.037 Kr inkl. moms for fritliggende huse. Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund, er på 935 kr. Så en typisk installation med 10 meter stikledning løber op I omkring 35.000 kr inkl. moms. Hertil kommer så udgiften til VVS installationen i huset, som vil afhænge af hvor meget der er i forvejen. Vi har hørt tal på alt mellem 50 og 80.000 Kr for hele investeringen, men så er det også en forbedring af huset, som både vil give bedre komfort, miljø og ejendomsværdi. Kontakt ”Miljøsparegruppen” i Århus Kommune, for råd og vejledning på tlf: 89401500
 
Men så er det da også billigere med en brændeovn?
Måske. Dårligt affaldstræ er efterhånden eneste måde at udkonkurrere fjernvarmen på, men det er efter vores mening et rigtig dårligt sted at spare. En moderne miljøcertificeret brændeovn har en høj virkningsgrad, og kan ved korrekt brug og installering godt forsvares både mht. miljø og økonomi (er CO2 neutral, men de fleste supplerer med el og så går begge dele til jorden), hvis man vel at mærke bruger ordentligt tørt brænde og har forstand på at bruge en brændeovn. Det er der desværre bare ikke ret mange der har. En tur rundt i byen, på en stille vinterdag. afslører både dårligt brænde, dårlige ovne, for lavt siddende skorstene og dårlig brug af ovnen. Flere steder lugter der slet ikke af træ, men mere af afbrændt husholdningsaffald og tvivlsomt brændbart materiale. Det er meget let at afsløre, for korrekt installation og forbrænding giver en usynlig og næsten lugtfri røg, som stiger til vejrs! Hvor mange har sådan en forbrænding?
 
Hvorfor er det dumt at fyre ”forkert”?
Ja, udover ens omgivelser, udsætter man sig selv for både farlig partikelforurening i boligen, og ikke mindst meget farlige giftforbindelser (PAH) i både aske og røg, især når der har været plastik, reklamer, ugeblade, lakeret eller malet træ, spånplader, limtræ eller imprægneret træ i ovnen. De nævnte brændsler er selvfølgelig strengt ulovlige at anvende ifølge miljøloven, og en sådan adfærd bør anmeldes til politiet, da synderen med fortsæt udsætter andres liv og helbred for fare!
 
Hvad siger myndighederne og loven?
Skorstensfejeren har tilsynspligt, men det er udelukkende med hensyn til bygningsreglementets krav til installation og brandsikkerhed.
Den 1. juni trådte den nye ”Brændeovnsbekendtgørelse” i kraft. Den strammer op omkring installation af nye og brugte brændeovne, så ikke miljøgodkendte brændeovne fremover ikke må installeres i Danmark. Derudover er der kommet en meget væsentlig tilføjelse ind vedrørende kommunens beføjelser. Bekendtgørelsen præciserer kommunernes handlemuligheder overfor fyringsanlæg, der giver anledning til væsentlig forurening. Kommunerne kan meddele påbud eller forbud, eksempelvis om højere skorstene, om brugen af fyringsanlægget, om anvendt brændsel mv. Endvidere giver bekendtgørelsen kommunerne mulighed for i en kommunal forskrift at stille skærpede krav til fyringsanlæg i nærmere klart afgrænsede områder. Det er klart, at i områder med fjernvarme, vil denne anvendelse oftere komme i brug.
I Århus kommune er det afdelingen for Natur og Miljø, der har fået til opgave at varetage de nye regler, og helt specifikt kan man rette henvendelse til Bent Langager, på tlf 89402755, hvis man føler sig generet, og parterne ikke kan komme til enighed. En henvendelse hertil vil efterfølgende resultere i et besøg af den lokale skorstensfejermester, der så giver en anvisning, som, hvis denne ikke følges, kan medføre et decideret forbud mod brug af brændeovnen.
 
Hvad med fremtiden?
Med 600.000 utidssvarende brændeovne i Danmark, skal der politisk vovemod til at indføre forbud, på trods af, at de altså er skyld i 4 gange flere dødsfald end trafikken, men der skal nok komme flere restriktioner. Den nye brændeovnsbekendtgørelse er et skridt på vejen, og næste skridt bliver sandsynligvis et krav om at installere nye brændeovne, højere skorstene, røgsugere og filtre. De nye kommunale beføjelser vil sandsynligvis blive afprøvet. Så fremtiden ser sort ud for brændeovnene, og det bør du nok tage med i dine overvejelser når du kigger på investeringen.
 
 
Er der ikke alternativer?
Jo bestemt. Jordvarme og solvarme er fantastiske alternativer, og med en investering på højde med fjernvarmen. Oven i købet er løsningerne næsten CO2 neutrale, og fuldstændig vedligeholdelsesfrie. Man kan også med fordel kombinere solvarme og fjernvarme.
 
Hvad er Jeres pointe?
 • Hvis du har besluttet dig for at blive tilsluttet fjernvarmenettet, så skynd dig. Jo før du kommer i gang, jo hurtigere er pengene tjent hjem. Man taler typisk om en tilbagebetalingstid på 5-6 år i forhold til el-varme.
 • De 5 gode råd til brændeovnsejeren
  Hvis du som brændeovnsejer følger fem, enkle råd om korrekt fyring og installation, kan du være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler og generne for dine omgivelser.
   
  1.  Brug rent og tørt træ.
  Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald - fx i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.
   
  2. Sørg for rigeligt luft.
  For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med pindebrænde,
  optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få godt fat. Skru først ned for luften, når flammerne bliver blålige.
   
  3. Fyr lidt ad gangen.
  Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften, til de mørkegule flammer er væk.
   
  4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig.
  Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Spørg din skorstensfejer.
   
  5. Hæv skorstenen – så røgen ikke blæser lige ind i naboens hus. Der er stor forskel på højden af byens huse. Stil dig lidt væk fra din grund, og vurder om du kan være til gene for dine naboer.

  Vil du fortsætte med at bruge el, olie og brænde, så gør det ordentligt. For din egen og for dine naboers skyld.

 
 
Med venlig hilsen
Bysmedetoften 10, Solkrogen 2, Eghøjvej 14, Enghaven 1, Mejlbyvej 28, Gl.Egå
 
 
Har du spørgsmål til denne folder, kontakt Niels Jørgen Rasmussen
tlf. 86 21 99 11