Kommuneinformation

 

Byrådsbeslutning: Anlægsbevilling til projektering af 36 plejeboliger i Gl. Egå - 8.11.2006

 

Forslag om byvækst i Gl. Egå og afrunding af byen i sydvestlig retning - 15. 3. 2005

26. maj 2004
Beslutningsreferat
for
Århus Byråds møde onsdag den 26. maj 2004 kl. 16:00


Fraværende: Uffe Elbæk, Carsten Linding Jakobsen, Brian Korsgaard, Tove Tolstrup, Jens Winther.

 

 

UDVALGET FOR TEKNISKE ANLIGGENDER

SAG 30. Regionplanrevision 2005 - Kommentarer til Århus Amts debatoplæg som et led i 1. offentlighedsfase

Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. maj 2004.
Socialistisk Folkeparti ønskede en mindretalsudtalelse medsendt til amtet.

 

 

SAG 30. Regionplanrevision 2005 - Kommentarer til Århus Amts debatoplæg som et led i 1. offentlighedsfase

Hele dagsordenenForrigeNæste

Resume
Med "Debatoplæg - revision af Regionplan 2005" har Århus Amt startet debatten om regionplanrevision 2005. Frem til den 21. maj 2004 kan der til Amtet fremsendes bemærkninger, forslag og idéer.

Der forventes gennemført en minimumsrevision af Regionplan 2001 - omfattende de emner, som udviklingen har gjort særlig aktuelle eller som en ændret lovgivning nødvendiggør. Særligt retningslinierne for detailhandel skal ændres som følge af de ændrede bestemmelser i planloven.

Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling anbefaler nogle principper i relation til den regionale detailhandelsplanlægning med sigte på efterfølgende at give mulighed for og skabe rum for at revidere kommuneplanens reguleringer af detailhandlen. I den forbindelse foreslås blandt andet, at rummeligheden i en række bydelscentre øges. Endvidere foreslås, at grænsen for de hidtidige butiksstørrelser i et vist omfang hæves.

Regionplanens byvækstområder anbefales udvidet ved Hasselager og Gl. Egå.

Det foreslås, at regionplanen giver mulighed for etablering af jordbrugsparceller i den nordlige og sydlige udkant af Århus Kommune.

Herudover er der en række generelle og konkrete kommentarer til den videre regionplanlægning vedrørende: Golfbaner, vandmiljø, natur, affald og jordforurening samt amtets bebudede temaplan for landskabskvalitet.

De samlede kommentarer anbefales videresendt til Århus Amt.

Indstilling
1. at foranstående kommentarer videresendes til Århus Amt til brug for den videre regionplanlægning

Indstilling og eventuelle bilag

Århus Købstads Magistrat, den 26. april 2004:
Tiltrådt
Rådmand Peter Thyssen tog forbehold

Århus Byråd, den 12. maj 2004:
Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

Udvalget for Tekniske Anliggender, den 17. maj 2004:
Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med den ændring, der fremgår af notat fra Magistratens 2. Afdeling af 19. maj 2004, side 3 vedr. jordbrugsparceller.

Carsten Linding Jakobsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde den 24. maj 2004.
Læs udvalgets erklæring i sin helhed

Hele dagsordenenForrigeNæste

 

 

 

INDSTILLING

Til Århus Byråd 22. april 2004

via Magistraten

01.01.02.P17.001.04

bd/

8940 2369

Regionplanrevision 2005 - Kommentarer til Århus Amts debatoplæg som et led i 1. offentlighedsfase

ÅRHUS KOMMUNE .

Borgmesterens Afdeling . Magistratens 2. Afdeling

Den

J.nr.

Ref.:

Tlf.nr.

 

Regionplanrevision 2005 - Kommentarer til Århus Amts debatoplæg som et led i 1. offentlighedsfase

1. Resume

Med “Debatoplæg - revision af Regionplan 2005” har Århus Amt startet debatten om regionplanrevision 2005. Frem til den 21. maj 2004 kan der til Amtet fremsendes bemærkninger, forslag og idéer.

Der forventes gennemført en minimumsrevision af Regionplan 2001 - omfattende de emner, som udviklingen har gjort særlig aktuelle eller som en ændret lovgivning nødvendiggør. Særligt retningslinierne for detailhandel skal ændres som følge af de ændrede bestemmelser i planloven.

Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling anbefaler nogle principper i relation til den regionale

detailhandelsplanlægning med sigte på efterfølgende at give mulighed for og skabe rum for at revidere kommuneplanens reguleringer af detailhandlen. I den forbindelse foreslås blandt andet, at rummeligheden i en række bydelscentre øges. Endvidere foreslås, at grænsen for de hidtidige butiksstørrelser i et vist omfang hæves.

Regionplanens byvækstområder anbefales udvidet ved Hasselager og Gl. Egå.

Det foreslås, at regionplanen giver mulighed for etablering af jordbrugsparceller i den nordlige og sydlige udkant af Århus Kommune.

Herudover er der en række generelle og konkrete kommentarer til den videre regionplanlægning vedrørende:

Golfbaner, vandmiljø, natur, affald og jordforurening samt amtets bebudede temaplan for landskabskvalitet.

De samlede kommentarer anbefales videresendt til Århus Amt.

 

 

Høring af Magistratens 5. Afdeling

Debatoplægget har været forelagt for Magistratens 5. Afdeling med henblik på afgivelse af

kommentarer. Udtalelsen er vedlagt.

Bemærkningerne er indarbejdet i det nedenfor gengivne forslag til samlet besvarelse fra Århus Kommune.

Samlede kommentarer til debatoplægget og den videre regionplanlægning

Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling anbefaler, at Århus Kommune fremsender følgende med kursiv fremhævede kommentarer og konkrete ønsker til Århus Amt til brug for den videre regionplanlægning:

 

Byvækst

Efter Amtets opfattelse er rummeligheden i byvækstområderne (25-30 år), der blev fastlagt i Regionplan 2001 fortsat rigelig. Der lægges derfor ikke op til en revision. Dog skal det være muligt at foretage mindre afrundinger, såfremt der er tale om områder i tilknytning til de udlagte byvækstområder.

Århus Kommune er enig i, at der ikke i større omfang er brug for at øge byvækstområderne.

For to konkrete områder har der imidlertid vist sig behov for mindre justeringer af arealafgrænsningerne.

 

I Hasselager har der i forbindelse med dispositionsplanlægningen for byvækstområderne ved

Hasselager vist sig behov for at inddrage et areal på ca. 20 ha for hensigtsmæssigt at kunne disponere arealerne mellem Hasselager og Ydre Ring. Ca. 25% af arealet er beliggende i byzone.

Det pågældende areal er vist med rød markering på vedlagte oversigtskort.

Desuden har der vist sig behov for placering af nye plejeboliger og seniorboliger i Risskov-Egåområdet, som der ikke har kunnet findes egnede arealer til indenfor kommuneplanens nuværende arealudlæg. Et areal på ca. 8 ha i tilknytning til landsbyen Egå er fundet velegnet til formålet.

Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Men med placeringen på vestsiden af landsbyen

vurderes arealet uden betydning for de hensyn, der skal varetages i forbindelse hermed. Det

pågældende areal er ligeledes vist med rød markering på vedlagte kort.

Arealerne ved Hasselager og Gl. Egå anbefales medtaget i byvækstområderne i den kommende

regionplan.