Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FÆLLESRÅDET GAMMEL EGÅ BEBOERFORENING
1. Formål
Foreningens formål er at varetage beboernes fælles interesser over for Aarhus Kommune og offentlige myndigheder, samt bevare og udvikle landsbymiljøet og det sociale sammenhold. Foreningen er partipolitisk neutral.

2. Medlemskab
Alle enkeltpersoner over 18 år samt foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd m.v., som geografisk har bopæl inden for fællesrådets grænser, betragtes som medlemmer af foreningen.

3. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i januar eller februar måned, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til Generalforsamling skal offentliggøres senest fire uger inden mødets afholdelse ved opslag på hjemmeside samt relevant socialt medie.
Dagsorden for den ordinære Generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning om det forløbne år
• Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorerne
• Behandling af rettidigt indkomne forslag
• Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
• Valg af revisorer samt suppleanter
• Eventuelt

Forslag til dagsordenspunkter skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før Generalforsamlingen finder sted. Kun rettidigt indsendte forslag kan bringes til afstemning. Kun medlemmer har stemmeret, og afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 1/3 del af de fremmødte eller 1/2 delen af bestyrelsens medlemmer.

4. Økonomi
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Bestyrelsen må ikke stifte gæld medmindre der foreligger et skriftligt tilsagn om, at der senere er dækning for beløbet.
Der betales ikke medlemskontingent, men donationer modtages gerne.

5. Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver dette eller medlemmer fra 5 % af husstandene inden for fællesrådets grænser. Kravet skal være skriftligt med angivelse af en motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og på samme måde som for en ordinær Generalforsamling.

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og træffer afgørelser i sager der vedrører foreningen. Dog fastsætter Generalforsamlingen og/eller medlemsmødet generelle principper og træffer beslutninger i større sager der vedrører landsbyen (jævnfør 8.). Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen tegnes af rådets formand eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Bestyrelsesmøder indkaldes skriftlig med mindst 7 dages varsel med angivelse af en dagsorden for mødet. Ekstraordinære møder kan indkaldes med 3 dages varsel såfremt der opstår uopsættelige sager. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der afholdes bestyrelsesmøde. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, som skal godkendes af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde. Af referatet, der er åbent, skal det klart fremgå hvilke beslutninger, der er truffet, og hvem der skal udføre dem.

7. Valg af bestyrelsen
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer. Heraf 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen kan ske skriftligt, og hvert medlem har et antal stemmer, der svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat, og man behøver ikke benytte alle sine stemmer. De som opnår de højeste stemmetal bliver valgt til bestyrelsen, og de to, der opnår de højeste stemmetal uden at blive valgt, bliver suppleanter. I tilfælde af stemmelighed benyttes lodtrækning. Der er mulighed for fredsvalg, såfremt samtlige tilstedeværende er enige herom. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem går i utide. Første suppleant er den, med det højeste stemme antal. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der skal være en formand, en næstformand og en kasserer.

8. Medlemsmøder
Medlemsmøder afholdes efter behov. Medlemsmødet fastsætter generelle principper og træffer beslutninger i større sager, såfremt Generalforsamlingen ikke har truffet beslutning herom. Medlemsmøder skal indkaldes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer eller 2 procent af foreningens medlemmer ønsker dette. Medlemsmødets beslutninger er bindende for alle foreningens medlemmer. Der føres referat over medlemsmødets beslutninger på samme måde som ved bestyrelsesmøder.

9. Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper, der er åbne, beskæftiger sig med særlige problemer vedr. landsbyen og nedsættes af bestyrelsen, medlemsmødet eller Generalforsamlingen. Hver arbejdsgruppe skal indeholde mindst ét bestyrelsesmedlem.

10. Revisor
En revisor vælges på den ordinære Generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Samme valgmetode som for valg til bestyrelsen anvendes. Der er mulighed for fredsvalg, såfremt samtlige tilstedeværende er enige herom. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

11. Vedtægtsændring og opløsning af foreningen
Til ændring af vedtægterne eller til foreningens opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en Generalforsamling. Ved opløsning af foreningen tilgår et evt. overskud Egå Forsamlingshus.

 

Vedtaget på den stiftende Generalforsamling i Egå den 21. november 1977

Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen i Egå den 24. maj 1978

Generalforsamlingen den 15. november 1979 vedtog at ændre foreningens navn fra ”Gammel Egå Landsbysamfund” til ”Gammel Egå Beboerforening”.

Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen i Egå den 7. november 1980

Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen i Egå den 1. februar 1997

Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen i Egå den 1. februar 2018